Disciplines

Sous la direction / Under the direction of

AIKIDO – Aïkikaï

ts-sb

S. Benedetti

M.T. Shewan

____

IAIDO – KENJUTSU – Musô Shinden Ryû

dp-ts

M.T. Shewan

D. Pierre 

____

IAIJUTSU – Ryûshin Shôchi Ryû

dl

D. Leclerc

____

JODO – Shintô Musô Ryû Jodo

jch

J.C. Hamel

 ____


LA COLLE 2019

 

Publicités